منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی کارشناسان رسمی دادگستری

نمونه سوالات آزمون متقاضیان کارشناسان رسمی دادگستری که توسط شورای عالی کارشناسان دادگستری به صورت سالانه انجام می گیرد، در رشته ها و سال های مختلف در سایت سنجش3 قرار داده شده است. سوالات این آزمون به صورت چهارگزینه ای بوده و آزمون نمره منفی دارد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - ادبیات فارسی بخش بیست و یکم
سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «عرش و فرش» در مصراع «که گر عرش به فرش آیی و گر ماهی به چاه افتی» استعاره از چیست؟
1) ماه، ستاره
2) زور، زر
3) آسمان، زمین
4) بهشت، دوزخ
پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی - گزينه «3»

سوال 2- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی ادبیات فارسی: «ایهام» در لغت به معنی:
1) به یقین رساندن
2)
... بیشتر