منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی سازمان راهداری حمل و نقل کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی سازمان راهداری حمل و نقل

سازمان راهداری حمل و نقل جهت تنظیم خط مشی ها، سیاست ها و برنامه ریزی های راهداری و ایجاد هماهنگی در سطح ملی جهت پیاده سازی آن ها هر ساله آزمون هایی را به صورت عمومی برای متقاضیان کار در این ارگان برگزار می کند. گزیده ای از منابع و نکات کلیدی مورد نیاز جهت مطالعه در این آزمون در سایت سنجش3 در اختیار متقاضیان آزمون قرار داده شده است.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش چهاردهم
سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی زبان انگلیسی:

1- All a acids possess four ----- in common.

1) properties                2)  reactions                 3)  ions                        4) charges

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی - گزينه
... بیشتر