منابع، جزوات و سوالات آزمونهای استخدامی / آزمون های استخدامی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) کتاب هدیه دهید

آزمون های استخدامی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر)

آزمون استخدامی شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) که حدود 76 رشته را در بر می گیرد، شامل دو بخش آزمون عمومی و آزمون اختصاصی می باشد. سوالات آزمون عمومی شامل دروس فناوری اطلاعات، ریاضی عمومی، آمار، زبان و ادبیات فارسی، معارف اسلامی، زبان انگلیسی، اطلاعات عمومی؛ دانش اجتماعی و حقوق اساسی و هوش و توانمندی های عمومی می باشد. سوالات آزمون اختصاصی بر اساس رشته های شغلی طراحی می گردد.
نام فایل
سال
قیمت
حجم فایل
توضیحات

سوالات و پاسخ سوالات آزمون استخدامی - زبان انگلیسی بخش پنجاه و ششم
سوال 1- از سري منابع، جزوات و سوالات آزمون های استخدامی - دروس عمومی زبان انگلیسی:

1- David speaks German but his native ----- is English.

1) malady                    2) term                         3) entry                        4) tongue 

پاسخ تست 1 از مجموعه جزوات، نمونه سوالات و منابع آزمون های استخدامی -
... بیشتر