جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگل کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - کنترل پیامدهای تغییرات اقلیمی در جنگل

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اقالیم حیاتی و جغرافیایی طبیعی ایران (3)، سنجش از دور (2)، آمایش سرزمین (3)، آمار و اندازه گیری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهارم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– راسل قائل به کدام نظريه صدق است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) انسجام
2) انشايي
3) پراگماتيسم
4) مطابقت

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– بهترين عنوان براي بيان انديشه متأخر ويتگنشتاين کدام است؟
1) ايده آليسم
2)
... بیشتر