جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - روش های تلفیقی کنترل آفات گیاهی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (2)، مدیریت تلفیقی آفات باغی (3)، مدیریت تلفیقی آفات و بیماری های زراعی (3)، مدیریت تلفیقی آفات در شرایط گلخانه و فضای سبز (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– افراد دچار نقايص بينايي يا شنوايي يا ترکيبي از اين دو،‌ در شمار معلولان .............. قرار مي گيرند. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اجتماعي
2) حسي
3) جسمي
4) جسمي - حرکتي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–
... بیشتر