جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - دامپروری ارگانیک کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - دامپروری ارگانیک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: پرورش دام، طیور و زنبورعسل (4)، تغذیه دام و طیور (3)، بهداشت دام و طیور (3)، زبان تخصصی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و سی و یکم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– ويژگي هاي امنيت ملي عبارتند از: سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) نسبي و ذهني بودن
2) مطلق و نسبي بودن
3) محدود و همه جانبه بودن
4) انفرادي و مشترک بودن

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)–
... بیشتر