جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید برنج ارگانیک کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - تولید برنج ارگانیک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان تخصصی (2)، زراعت و اصلاح برنج (3)، حشرات زیان آور برنج (2)، عوامل بیماری زای برنج (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیستم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حشو و آنتروپي و ................ مفاهيم نظريه شانون و ويور مي باشد. سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) اطلاعات
2) رابطه
3) معني
4) بازخورد

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کـــدام نظريه با مفهوم شهروندي سواد رسانه اي
... بیشتر