جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - بیوتکنولوژی آبزیان کتاب هدیه دهید

کشاورزی - مهندسی فناوری ارشد - بیوتکنولوژی آبزیان

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: رده بندی آبزیان (ماهیان و بی مهرگان آبزی) (3)، پرورش و اصلاح نژاد آبزیان (3)، فرآوری و کنترل کیفیت محصولات آبزی (3)، اکولوژی و بازسازی ذخایر آبزیان (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و هشتم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– حـــوزه ژئوپليتيکي قفقاز کدام کشور را در بـــر نمي گيرد؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آذربايجان
2) ارمنستان
3) گرجستان
4) ترکمنستان

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– نظريه ژئوپلتيکي دريايي مربوط به کدام ژئوپلسين مي باشد؟
1)
... بیشتر