جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای مدیریت لجستیک بنادر: سرپرستی شبکه توزیع کالا و خدمات - مدیریت، خدمات بندری - مدیریت، لجستیک و زنجیره تامین - لجستیک گرایش زنجیره تامین - مدیریت، سرپرستی توزیع کالا و خدمات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).