جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری کارشناسی حرفه ای مدیریت حفاظت اطلاعات: رشته های نظامی (همه گرایش ها) - عملیات کشوری - علوم انتظامی (همه گرایش ها) - گزینش (همه گرایش ها) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).