جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی حرفه ای سامانه های اطلاعاتی کتاب هدیه دهید

کارشناسی حرفه ای سامانه های اطلاعاتی