جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / ژنتیک پزشکی کتاب هدیه دهید

ژنتیک پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ژنتیک پزشکی و بالینی (3)، ژنتیک سرطان (1)، ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت (1)، سیتوژنتیک پزشکی (1)، ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (2)، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از معايب چوب ناشي از تنش هاي رشد بالا در درختان است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) دل گسيختگي در درختان جوان
2) وقوع دل قرمزي در درختان راش ايران  
3) تشکيل خيس چوب در درختان صنوبر
4) ترک خوردگي ناشي از چين خوردگي سلول ها طي خشک شدن چوب کششي

- سوال 2 از سري سوالات و
... بیشتر