جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / ژنتیک پزشکی کتاب هدیه دهید

ژنتیک پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ژنتیک پزشکی و بالینی (3)، ژنتیک سرطان (1)، ژنتیک ایمنی و ژنتیک جمعیت (1)، سیتوژنتیک پزشکی (1)، ژنتیک مولکولی و بیوشیمیایی (2)، مهندسی ژنتیک و بیوتکنولوژی مولکولی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و شانزدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام نهاد را باتوجه به آئين رسيدگي مي توان يک نهاد شبه قضايي بين المللي در زمينه حقوق بشر قلمداد کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) ديوان آفريقايي حقوق بشر
2) کميسيون مقام زن
3) کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد
4) شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در نظام
... بیشتر