جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / پروتئومیکس کاربردی کتاب هدیه دهید

پروتئومیکس کاربردی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: مبانی پروتئومیکس (4)، بیولوژی سلولی و ملکولی (2)، روش های بیوشیمی و بیوفیزیک (2)، بیوانفورماتیک (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از اثرات غيرمستقيم يوتريفيکاسيون است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) افزايش ميزان توليد اوليه
2) افزايش ميزان فسفر و نيتروژن
3) تغيير تنوع گونه اي ماهيان و بنتوزها
4) تغييرات در خواص فيزيکي آب نظير کدروت

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حلاليت کدام يک از نمک هاي زير در آب بيشتر
... بیشتر