جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / پرستاری کتاب هدیه دهید

پرستاری

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نظریه ها و کاربرد آن در پرستاری (5)، اصول و نظریه های مدیریت و کاربرد آن در پرستاری (4)، اصول و نظریه های آموزش و کاربرد آن در پرستاری (3)، آمار و پژوهش در پرستاری (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و نهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – از کدام يک از روش هاي زير مي توان براي فراوري (نه فقط کنترل ميکروبي) مواد غذايي استفاده کرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پرتودهي گاما
2) پرتوهاي فرابنفش
3) امواج مادون قرمز
4) ميدان هاي مغناطيسي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در چه مواردي بايد از
... بیشتر