جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خون کتاب هدیه دهید

هماتولوژی آزمایشگاهی و بانک خونسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و پنجاهم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اگر فيلتر Lowpass را بر يک تصوير اعمال کنيم، نتيجه چه خواهد شد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کنتراست افزايش مي يابد.
2) مرز عوارض برجسته مي گردند.
3) تصوير يکدست و برخي جزئيات حذف مي گردند.
4) عوارض نقطه اي بزرگ تر از حد معمول نشان داده مي شوند.
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگير
... بیشتر