جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی پیوسته آزاد / مکانیک خودرو - مکانیک خودرو کتاب هدیه دهید

مکانیک خودرو - مکانیک خودرو

درس های آزمون اختصاصی و تعداد سوالات: اجزای ماشین (10 سوال)، تکنولوژی مکانیک خودرو (25 سوال)، محاسبات فنی (15 سوال)، رسم فنی (20 سوال)، ریاضی (10 سوال) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).