جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مواد دندانی (مجموعه دندانپزشکی) کتاب هدیه دهید

مواد دندانی (مجموعه دندانپزشکی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: آمار و روش تحقیق (1)، اندودنتیکس (1)، پروتزهای دندانی (1)، مواد دندانی (3)، دندان پزشکی ترمیمی (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمام اسيد آمينه هاي زير در سنتز اوره دخالت دارند،‌ بجز: سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آسپارتات
2) آرژينين
3) هيستيدين
4) سيترولين

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيوسنتز پروتئين در چه قسمتي از سلول صورت مي گيرد؟
1) کروموزوم
2) ميتوکندري
3) ريبوزوم
4) هيستون

- سوال 3 از
... بیشتر