جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مهندسی پزشکی (مهندسی رباتیک) کتاب هدیه دهید

مهندسی پزشکی (مهندسی رباتیک)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – پيتر دراکر معتقد است: هر سازماني بايد مشتاق بسط کمال و تنوع ظرفيت انساني باشد. کدام عبارت مفهوم اين جمله را بهتر بيان مي کند؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) سازمان بايد آموزش ضمن خدمت را پيشه کند.
2) سازمان بايد کارکنان را آموزش دهد.
3) سازمان بايد نيروي آموزش ديده را به کار بگيرد.
4) سازمان بايد به کانوني براي يادگيري و آموزش خلاق بدل شود.

- سوال 2 از
... بیشتر