جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کتاب هدیه دهید

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ابزار دقیق پزشکی (3)، پردازش سیگنال های دیجیتال (2)، تصویرگرپزشکی و پردازش تصویر (3)، ریاضیات مهندسی و آمارو احتمال (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی ام

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – نيروي پسا يا نيروي اصطکاک هوا مانع جدي در برابر سرعت هاي زياد در هنگام دويدن است. اين نيرو چگونه افزايش مي ‌‌يابد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) در حالت عمودي به خود
2) با ايجاد شتاب رو به جلو
3) با مجذور سرعت
4) با ثابت نگه داشتن قسمت جلوي پا توسط عضله فلکسور بلند شست پا

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري
... بیشتر