جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مهندسی پزشکی (بیوالکتریک) کتاب هدیه دهید

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: ابزار دقیق پزشکی (3)، پردازش سیگنال های دیجیتال (2)، تصویرگرپزشکی و پردازش تصویر (3)، ریاضیات مهندسی و آمارو احتمال (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهارم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تعداد کيسه هاي هوايي در ماکيان بالغ چند عدد است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) 5
2) 6
3) 7
4) 8

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – گوش مياني از کدام ته کيسه حلقي به وجود مي آيد؟
1) اول
2) دوم  
3) سوم
4) چهارم

- سوال 3 از سري سوالات
...
بیشتر