جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی هسته ای - چرخه سوخت کتاب هدیه دهید

مهندسی هسته ای - چرخه سوختسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سیزدهم
– سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام مورد از ویژگی های مدل اکولوژیک ارزیابی محیط زیست ایران نمی باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) لحاظ شدن شرایط محلی
2) در نظر گرفتن توان طبیعی سرزمین
3) توان و درجه مرغوبیت توان
4) در نظر گرفتن وضعیت بهینه پارامترهای اکولوژیک
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه «1»

– سوال 2 از سری سوالات و
... بیشتر