جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی هسته ای کتاب هدیه دهید

مهندسی هسته ای

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات مهندسی، فیزیک (2،1)، فیزیک هسته ای (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سی و هفتم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – برای بررسی رادیوگرافی وجود متاستاز در ریه یک سگ مشکوک به تومور بدخیم غدد پستانی، کدام حالت گماری زیر را پیشنهاد می دهید؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پشتی - شکمی، شکمی - پشتی و جانبی راست
2) جانبی چپ و راست و پشتی شکمی
3) جانبی چپ و پشتی - شکمی
4) جانبی راست و شکمی - پشتی
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد،
... بیشتر