جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی نقشه برداری کتاب هدیه دهید

مهندسی نقشه برداری

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات، نقشه برداری، ژئودزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش شصت و دوم

- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – شواهد درباره سازگاری محرک – پاسخ نشان داده است: وقتی سازگاری محرک- پاسخ .............. است، افزایش RT به سبب مشکلات در .............. است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زیاد - پیش دوره
2) زیاد - پیش نشانه
3) کم - انتخاب پاسخ
4) کم - آماده سازی پاسخ
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) - گزینه
... بیشتر