جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی) کتاب هدیه دهید

مهندسی مکانیک - مهندسی راه آهن (ماشین های ریلی)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و سیزدهم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تشکیل ابرهای کومولوس و کومولونیمبوس در اطراف جبهه سرد نشانه چیست؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) پیشروی سریع تر هوای گرم در جلو جبهه سرد
2) پیشروی سریع تر هوای سرد در عقب هوای گرم
3) شیب کمتر جبهه سرد و صعود آرام هوا در آن
4) پیشی گرفتن یک جبهه سرد از یک جبهه گرم
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري
... بیشتر