جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه) کتاب هدیه دهید

مهندسی مکانیک - مهندسی خودرو (سازه و بدنه)سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و پانزدهم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – کدام گزینه، از فاکتورهای حدث کریپتوکوکوس نئوفورمنس می باشد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آنزیم همولیزین
2) کریپتوتوکسین
3) کپسول پلی پپتیدی
4) فنل اکسیداز
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور) - گزینه­ «4»
 
- سوال 2 از سری سوالات و جزوات دکتری (سراسری نیمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پیام نور) – نیستاتین
... بیشتر