جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / مهندسی فناوری منابع طبیعی - سامانه های اطلاعات جغرافیایی کتاب هدیه دهید

مهندسی فناوری منابع طبیعی - سامانه های اطلاعات جغرافیایی

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری منابع طبیعی - سامانه های اطلاعات جغرافیایی: آبخیزداری - جنگل - مرتع - احیاء و بهره برداری بیابان - جنگلداری جامع (آگروفارستری) - منابع طبیعی (همه گرایش ها) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).