جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / مهندسی فناوری محیط زیست (بازیافت و پسماند - کنترل آلاینده ها) کتاب هدیه دهید

مهندسی فناوری محیط زیست (بازیافت و پسماند - کنترل آلاینده ها)

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری محیط زیست (بازیافت و پسماند - کنترل آلاینده ها): بازیافت - عمران، آب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه فاضلاب - عمران، شبکه و تصفیه خانه فاضلاب - عمران، آب و فاضلاب گرایش شبکه تصفیه خانه آب - عمران، شبکه و تصفیه خانه آب (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).