جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغی کتاب هدیه دهید

کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغی

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری ماشین آلات کشاورزی - مکانیزاسیون زراعی و باغی: ماشین های کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی - ماشین های کشاورزی گرایش مکانیسین ماشین های کشاورزی - مکانیسین ماشین های کشاورزی - ماشین های کشاورزی، مکانیک ماشین های کشاورزی - مکانیزاسیون کشاورزی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).