جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کارشناسی ناپیوسته علمی کاربردی / مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنی کتاب هدیه دهید

مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنی

رشته های تحصیلی کاردانی مرتبط با رشته مهندسی فناوری صنایع غذایی - شیر و فرآورده های لبنی: شیر و فرآورده های لبنی (همه گرایش ها) - گوشت و فرآورده های گوشتی (همه گرایش ها) - فرآورده های بیولوژیک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).