جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / مهندسی بهداشت محیط کتاب هدیه دهید

مهندسی بهداشت محیط

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: فیزیولوژی، فیزیک، آب شامل: شیمی و میکروبیولوژی آب، هیدرولیک و تصفیه آب، فاضلاب: شیمی و میکروبیولوژی، هیدرولیک و تصفیه فاضلاب، آلودگی هوا و کنترل، مواد زائد و جامد، کلیات بهداشت محیط شامل: بهداشت مواد غذایی، بهداشت مسکن و اماکن عمومی، بهداشت پرتوها، سر و صدا و مبارزه با ناقلین (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).