جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مهندسی برق - هوش و رباتیک کتاب هدیه دهید

مهندسی برق - هوش و رباتیکسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و سی و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد جزو ارتباطات توپولوژيکي محسوب مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) قرار گرفتن يک نقطه داخل يک چند ضعلي
2) فاصله دو نقطه از يکديگر
3) مساحت يک محدوده
4) طول يک کمان
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «1»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز،
... بیشتر