جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مشاوره توانبخشی کتاب هدیه دهید

مشاوره توانبخشی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی (1/5)، آسیب های روانی (1/5)، آزمون های روانی (1)، مشاوره در بحران (1/5)، اصول توانبخشی روانی (2/5)، روانشناسی مثبت گرا (1/5)، مشاوره دراعتیاد (2)، مشاوره گروهی و خانواده (2)، آمار و روش تحقیق (1/5) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هفدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمولاً کدام نوع واکسن مصونيت پايدارتري را به همراه دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زنده سلولي
2) پلي پپتيدي
3) کشته سلولي
4) هيچ کدام

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم رد فوق حاد کليه در پيوند آلوگرافت براساس کدام واکنش است؟
1) تاخيري
2) آنافيلاکتيک
3) سيتوتوکسيک
4) ايميون
... بیشتر