جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - نظام تامین و تدارک کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - نظام تامین و تدارک

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: حسابداری صنعتی (1)، آمار (1)، کنترل موجودی 1 و 2 (1)، تحقیق در عملیات 1 و 2 (1) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و نوزدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– وفق نظر کولي،‌ عامل جذب افراد در گروه هاي نخستين چيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) توافق اخلاقي
2) باز بودن روابط
3) هنجارهاي خودجوش
4) باورهاي صميمي و عاطفي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک
... بیشتر