جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - مدیریت مقابله با بیوتروریزم کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - مدیریت مقابله با بیوتروریزم

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زیست شناسی عمومی (3)، شیمی عمومی (2)، میکروبیولوژی عمومی (3)، ایپیدومیولوژی بیماری ها (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و یازدهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک جزو ويژگي هاي بارز گردشگري نيست؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) آني بودني
2) در خاطر ماندن
3) فصلي بودن تقاضا
4) غيرقابل تغيير بودن

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام يک جزو جاذبه هاي
... بیشتر