جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - مدیریت مقابله با بیوتروریزم کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - مدیریت مقابله با بیوتروریزم

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زیست شناسی عمومی (3)، شیمی عمومی (2)، میکروبیولوژی عمومی (3)، ایپیدومیولوژی بیماری ها (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و چهاردهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– جنگ يوم کيپور به کدام جنگ اشاره مي کند؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) جنگ 1956
2) جنگ 1982
3) جنگ 1973
4) جنگ 1967

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– برنامه اصلاحي معروف به «تنظيمات» از سوي کدام گروه رهبري مي
... بیشتر