جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - سیستم های اطلاعات مدیریت سوانح کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - سیستم های اطلاعات مدیریت سوانح

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: اصول و مبانی مدیریت بحران (3)، زبان تخصصی (2)، سیستم های اطلاعات مدیریت (3)، آمار و روش تحقیق (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و ششم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– در اين آيه که: «در زمين و در درون خودتان،‌ نشانه هايي براي اهل يقين است»،‌ براي دعوت به کدام شناخت استفاده مي شود؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) غيرآفاقي و انفسي
2) حصولي غيرحضوري
3) حضوري غيرحصولي
4) آفاقي و انفسي

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد
... بیشتر