جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی لجستیک بنادر کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - بهینه سازی لجستیک بنادر

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: زبان عمومی (1)، اقتصاد خرد (2)، اقتصاد کلان (2)، مدیریت استراتژیک (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و بیست و پنجم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– قدرت تفکيک مکاني باند حرارتي سنجنده TM چند متر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) 120
2) 90
3) 60
4) 30

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– کدام بخش از امواج الکترومغناطيس جهت مطالعه جو سياره اي و سطوح بدون جو
... بیشتر