جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد علمی کاربردی / مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - بهداشت روانی و اجتماعی در بحران کتاب هدیه دهید

مدیریت و خدمات اجتماعی - مهندسی فناوری ارشد - بهداشت روانی و اجتماعی در بحران

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: روانشناسی عمومی (3)، آمار و روش تحقیق (2)، جامعه شناسی عمومی (3)، زبان تخصصی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و نهم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور - علمي کاربردي)– براي يافتن مفهوم لغوي يک کلمه از قرآن،‌ اهميت کدام يک از منابع کمتر است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) تراجم الاعاجم
2) جواهر القرآن
3) البرهان في علوم القرآن
4) المفردات في غرايب القرآن

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات کارشناسي ارشد (سراسري - آزاد - وزارت بهداشت - پيام نور -
... بیشتر