جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری آزاد / مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست کتاب هدیه دهید

مدیریت محیط زیست - مدیریت محیط زیست

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: زبان تخصصی (انگلیسی)، مدیریت محیط زیست، شناخت و ارزیابی محیط زیست، ریاضیات آماری و روش تحقیق، آلودگی های محیط زیست (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش دویست و شصت و هشتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تئوري سازگاري در آسايش حرارتي مبتني بر مطالعات ............. است. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) اقليمي
2) تطبيقي
3) آزمايشگاهي
4) ميداني

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فناوري نانو درعرصه هاي مختلف معماري و مهندسي وارد گرديده است به جز:
1) ترميم مصالح و مواد
2) بهينه سازي و ارتقاي عملکرد فناوري هاي
... بیشتر