جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مدیریت خدمات بهداشتی درمانی کتاب هدیه دهید

مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: تئوری های مدیریت (3)، برنامه ریزی در نظام بهداشت و درمان (2)، آمار زیستی (1)، سازمان و مدیریت بهداشت و درمان (2)، اقتصاد بهداشت و درمان (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – فلزي که به سرعت توسط گياه جذب و به طور يکنواخت در تمام بافت هاي آن پخش و متمرکز مي گردد،‌ چه نام دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) جيوه  
2) سرب
3) کبالت
4) کادميوم

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – اين ماده در قسمت هايي از پنبه دانه موسوم به غدد رنگدانه اي
... بیشتر