جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی) کتاب هدیه دهید

مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: سیستم ها و مدیریت اطلاعات سلامت (4)، فناوری اطلاعات سلامت (3)، تئوری های مدیریت (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و چهل و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – جا به جايي تخم ماهيان قرل آلا در کدام محدوده زماني امکان پذير است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بلافاصله بعد از لقاح
2) بلافاصله بعد از چشم زدگي
3) حداکثر 24 ساعت پس از لقاح
4) حداکثر 48 ساعت پس از لقاح و چشم زدگي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بهترين منبع آبي
... بیشتر