جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی) کتاب هدیه دهید

مدیریت اطلاعات سلامت (مدیریت اطلاعات بهداشتی و درمانی)

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: سیستم ها و مدیریت اطلاعات سلامت (4)، فناوری اطلاعات سلامت (3)، تئوری های مدیریت (3) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سی و دوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام بخش از آموزش برنامه اي با هدف «اصلاح اشتباهات دانش آموزان» اجرا مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) گام هاي خطي
2) گام جبراني
3) چارچوب اصلي
4) ارزشيابي برنامه

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – حساسيت بين فردي و همدردي زياد از ويژگي هاي مهم کدام الگوي تدريس هستند؟
1) آموزش خودآگاهي
... بیشتر