جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه مهندسی عمران کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی عمران

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات، مکانیک جامدات، مکانیک خاک (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش پانصد و سی و هفتم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کليه نقاط روي منحني امکانات توليد داراي .............. سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کارآيي تخصيصي هستند.
2) کارآيي توليدي هستند.
3) کارآيي توزيعي هستند.
4) کارآيي نيستند.

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در بازار رقابت انحصاري تعادل بلندمدت براي يک بنگاه وقتي حاصل مي شود که ..............
1) بيشترين مقدار
... بیشتر