جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه مهندسی شیمی کتاب هدیه دهید

مجموعه مهندسی شیمی

درس های آزمون اختصاصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد: ریاضیات مهندسی، ترمودینامیک، سیالات (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب). درس های آزمون عمومی: زبان انگلیسی و استعداد تحصیلی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش چهارصد و نود و سوم
- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام مورد بيانگر ويژگي هاي حوضه هاي کوچک است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) شيب شاخه خشکيدگي کم - سيلاب ها آرام و بادوام
2) شيب شاخه خشکيدگي زياد - سيلاب ها آني و کوتاه مدت
3) شيب شاخه خشکيدگي زياد - سيلاب ها آرام و بادوام
4) شيب شاخه خشکيدگي کم - سيلاب ها آني و کوتاه مدت
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و
... بیشتر