جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / ارشد سراسری / مجموعه علوم جغرافیایی کتاب هدیه دهید

مجموعه علوم جغرافیایی

رشته مجموعه علوم جغرافیایی دربرگیرنده رشته های آب و هواشناسی، ژئومورفولوژی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری، جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی آمایش سرزمین، مخاطرات محیطی، جغرافیای سیاسی، جغرافیا و دفاع مقدس، طبیعت گردی، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری می باشد.
رشته آب و هواشناسی از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 3 گرایش سینوپتیک، تغییر اقلیم، آب و هواشناسی محیطی، رشته ژئومورفولوژی از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 2 گرایش ژئومورفولوژی نظری، ژئومورفولوژی و آمایش محیط ، رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 4 گرایش آمایش شهری، محیط زیست شهری، برنامه ریزی مسکن و بازآفرینی شهری، کاربری اراضی و ممیزی املاک ، رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی از زیرمجموعه علوم جغرافیایی شامل 3 گرایش توسعه اقتصاد روستایی، برنامه ریزی کالبدی - فضایی، مدیریت توسعه پایدار روستایی می باشند.
درس های آزمون کارشناسی ارشد سراسری رشته مجموعه علوم جغرافیایی شامل موارد زیر می باشند:
زبان عمومی و تخصصی (انگلیسی)، فلسفه جغرافیا، آمار و احتمالات، آب و هواشناسی (مبانی و ایران)، ژئومورفولوژی (مبانی و ایران)، مبانی سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، جغرافیای شهری (مبانی و ایران)، برنامه ریزی شهری، جغرافیای روستایی و عشایری (مبانی و ایران)، برنامه ریزی روستایی، برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین، مخاطرات طبیعی و انسانی، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران)، ژئوپلیتیک، جغرافیای طبیعی (مبانی و ایران)، جغرافیای انسانی (شهری و روستایی)، جغرافیای نظامی ایران و کشورهای همجوار، دروس تخصصی رشته های طبیعت گردی و جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری (روش تحقیق و فناوری های جغرافیایی و جغرافیای گردشگری).
جدول های زیر دربرگیرنده بسته های مکاتبه ای آموزشی، بسته های آموزشی آنلاین، جزوه های درسی، نکات کلیدی، سوالات مهم، نمونه سوالات آزمون ها، پاسخنامه های تستی و تشریحی آزمون های مختلف، کتاب های درسی و ...، به انضمام منابع آزمون کارشناسی ارشد رشته مجموعه علوم جغرافیایی می باشند که به صورت رایگان در پایین صفحه نمایش داده شده است.


سوالات و پاسخ سوالات کارشناسی ارشد - بخش چهارصد و هشتادم
- سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون دانشگاه های سراسری، آزاد، علوم پزشکی و وزارت بهداشت، فراگیر پیام نور، جامع علمی کاربردی) – گور سردابه ای یا تابوت مفرغی ارجان، مربوط به کدام حکمران و چه دوره عیلامی است؟ سوالات کارشناسی ارشد سراسری و آزاد
1) شوتور - ناهونته، عیلام قدیم
2) شوتور - ناهونته، عیلام نو
3) کیدین - هوتران، عیلام میانه
4) کیدین - هوتران، عیلام نو
پاسخ سوال 1 از سری سوالات و جزوات کارشناسی ارشد (آزمون
... بیشتر