جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری سراسری نیمه متمرکز / مجموعه زیست شناسی کتاب هدیه دهید

مجموعه زیست شناسیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش صد و نود و سوم

– سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تزريق و خون گيري در سگ در کدام يک از سياهرگ زير انجام مي گيرد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) بازويي
2) زند زيريني
3) زند زبريني
4) سفاليک
پاسخ سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) - گزينه «4»

– سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور)
... بیشتر