جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مجموعه داروسازی (کنترل دارو - اقتصاد و مدیریت دارو - نانوفناوری دارویی - بیوتکنولوژی دارویی - داروسازی هسته ای، بالینی و سنتی - زیست مواد داروی کتاب هدیه دهید

مجموعه داروسازی (کنترل دارو - اقتصاد و مدیریت دارو - نانوفناوری دارویی - بیوتکنولوژی دارویی - داروسازی هسته ای، بالینی و سنتی - زیست مواد دارویسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و بیست و پنجم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – براي ارزيابي عملکرد تجهيزات اعمال مواد شيميايي خشک کدام مورد (يا موارد) اندازه گيري مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) يکنواختي پوشش
2) دقت کاليبراسيون
3) آهنگ (نرخ) اعمال توسط موزع
4) يکنواختي پوشش و دقت کاليبراسيون

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – در ارزيابي هرس هاي بشقابي،‌ مقاومت به کشش را به صورت
... بیشتر