جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / مامایی کتاب هدیه دهید

مامایی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: بارداری، زایمان و شیردهی (۳)، مراقبت نوزادان طبیعی (۱)، بیماری های داخلی جراحی در بارداری، زایمان و بارداری های پر خطر (۲)، فیزیولوژی تولید مثل (۱)، احیاء نوزاد و مادر (۱)، بهداشت باروری (۲) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هفدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمولاً کدام نوع واکسن مصونيت پايدارتري را به همراه دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زنده سلولي
2) پلي پپتيدي
3) کشته سلولي
4) هيچ کدام

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم رد فوق حاد کليه در پيوند آلوگرافت براساس کدام واکنش است؟
1) تاخيري
2) آنافيلاکتيک
3) سيتوتوکسيک
4) ايميون
... بیشتر