جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / قارچ شناسی پزشکی کتاب هدیه دهید

قارچ شناسی پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: قارچ شناسی پزشکی (6)، تک یاخته شناسی پزشکی (1)، باکتری شناسی پزشکی (1)، ایمنی شناسی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و هفدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – معمولاً کدام نوع واکسن مصونيت پايدارتري را به همراه دارد؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) زنده سلولي
2) پلي پپتيدي
3) کشته سلولي
4) هيچ کدام

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مکانيسم رد فوق حاد کليه در پيوند آلوگرافت براساس کدام واکنش است؟
1) تاخيري
2) آنافيلاکتيک
3) سيتوتوکسيک
4) ايميون
... بیشتر