جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / فیزیولوژی ورزش کتاب هدیه دهید

فیزیولوژی ورزش

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فیزیولوزی پزشکی (انسانی) (3)، بیوشیمی عمومی (2)، تغذیه و متابولیزم (2)، فیزیولوژی ورزشی (2)، آناتومی و کینزیولوژی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و پنجاه و ششم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – آميــلاز در ســگ ها توسط چه ارگــاني به طور عمده غيــرفعال مي شود؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) کليه
2) طحال
3) کبد
4) دستگاه معدي - روده اي

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – کدام يک از موارد زير معمولاً در پانکراتيت مشاهده نمي شود؟
1) هيپو ولمي
2) تغليظ ادرار طبيعي ... بیشتر