جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / فیزیولوژی کتاب هدیه دهید

فیزیولوژی

درس های آزمون اختصاصی و ضرایب مربوطه: فیزیولوژی (4)، فارماکولوژی (2)، آناتومی (2)، بیوشیمی (2) (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).


سوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سیزدهم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيت زير زبان حال چگونه انساني است؟ سوالات دکتری سراسری و آزاد
مرا بر روزگار خويش بگذار    نگيرد سرزنش در لاابالي
1) آزموده
2) پندناپذير
3) بي پروا
4) ملامت گر

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – مفهوم بيت زير کدام گزينه را توصيه مي کند؟
کرم پاي دارد نه ديهيم و تخت    بده کز تو اين
... بیشتر