جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / دکتری وزارت بهداشت / فیزیوتراپی ورزشی کتاب هدیه دهید

فیزیوتراپی ورزشیسوالات و پاسخ سوالات دکتری - بخش سیصد و سوم

- سوال 1 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – تمام اسيد آمينه هاي زير در سنتز اوره دخالت دارند،‌ بجز: سوالات دکتری سراسری و آزاد
1) آسپارتات
2) آرژينين
3) هيستيدين
4) سيترولين

- سوال 2 از سري سوالات و جزوات دکتري (سراسري نيمه متمرکز، آزاد، وزارت بهداشت، پيام نور) – بيوسنتز پروتئين در چه قسمتي از سلول صورت مي گيرد؟
1) کروموزوم
2) ميتوکندري
3) ريبوزوم
4) هيستون

- سوال 3 از
... بیشتر