جزوات نکات کلیدی و سوالات مهم و پاسخنامه و بسته آموزشی و کتاب درسی و منابع / کاردانی به کارشناسی سراسری / فوریت های پزشکی امروز دوشنبه ۰۴ بهمن ۱۳۹۵

فوریت های پزشکی

درس های آزمون اختصاصی و عمومی: آناتومی، احیای قلبی - ریوی، اورژانس های طبی پیش بیمارستانی «فرآیند عملیات و اطلاعات فنی - فوریت های داخلی - تروما»، فارماکولوژی، فیزیولوژی (جزوه درسی، نکات کلیدی، نمونه سوال، پاسخنامه و کتاب).